Cái giá của sự trưởng thành đôi khi lại chính là sự vấp ngã và tổn thương!

Cái giá của sự trưởng thành đôi khi lại chính là sự vấp ngã và tổn thương. Khi còn bé tôi luôn mong mình...